Stress & Burnout

We hebben in de aanpak van stress en burnout gekozen voor wat wij noemen een holistische, perifere en integrale benadering.
Gebaseerd op onze jarenlange ervaring in en met organisaties, onze visie, opleidingen en wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Onze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers.

Amplitie

Deze fase gaat vooraf aan preventie. We versterken in ieder opzicht een organisatie, team, bedrijfsonderdeel.
Hierbij ligt de focus op beter maken wat al goed is, denk daarbij ook aan persoonlijk leiderschap en talent-management.

We maken waar nuttig in deze fase gebruik van de TMA analyse. Empowerment in de zin van “sterker maken”. Hoe beter mensen in organisaties zich voelen, hoe kleiner de kans op klachten en uitval.

Daarnaast bieden we (psycho-) educatie aan, middels lezingen en workshops voor directie, leidinggevenden, HR etc.
Wij hebben gemerkt dat er meestal bepaald geen onwil is bij betrokkenen, maar wel onkunde en onwetendheid. Daar willen wij graag onze steentjes bijdragen om daar verandering in te brengen.

Preventie

Indien het vermoeden bestaat dat er op korte of langere termijn zaken kunnen gaan spelen doen wij checks of je mensen goed in hun vel zitten. We beschikken o.a. over gevalideerde vragenlijsten die we kunnen inzetten. En bij het minste vermoeden van mogelijke problemen nemen we actie, in overleg met alle betrokkenen, om erger te voorkomen.
Dit voorkomt onnodige, langdurige uitval en daarmee gemoeide hoge kosten.

De gekozen interventies zijn iedere keer op maat, afhankelijk van de persoon en situatie(s). Het is denkbaar dat er ook zogenaamde brede interventies worden gedaan, om structureel zaken om te keren en te verbeteren.

Curare

Wij begeleiden cliënten met burnout volgens de CSR-methode®. Dat is anders dan de meeste andere methodes, die zich met name eenzijdig richten op de psyche. En daarmee wordt het fysieke aspect uit het oog verloren. Dat is jammer want stress vervult een brugfunctie tussen het lichaam en de geest.

Vandaar dat wij in deze fase kiezen voor een gefaseerde herstel aanpak. Te beginnen bij het stoppen van roofbouw en het verbeteren van het herstel-vermogen. Daarna werken we aan het opbouwen van reserves en besteden aandacht aan de mentale en psychologische thema’s. Pas als de lichamelijke en mentale klachten aanzienlijk minder zijn geworden kan gewerkt worden aan verdere vitaliteitsopbouw en, op basis van verkregen inzichten, voorkomen van herhaling.

Gedurende de begeleiding van een cliënt overleggen we uiteraard waar nodig steeds met betrokkenen en deskundigen zoals de bedrijfsarts.

Armare

Een vaak vergeten aspect, het wapenen tegen en dus voorkomen van herhaling: we helpen met het geven van inzicht in krachten en valkuilen middels o.a. de TMA analyse en Kernwaarden. En gekoppeld aan deze inzichten de conversie naar actie: gedragsverandering en-aanpassing, keuzes voor aanpassingen in werkzaamheden, of soms zelfs ander soort werk, passend bij de persoon. Binnen, maar indien nodig ook buiten de organisatie.

Iemand kan nooit terugkeren naar “de oude ik”. Die was mede de oorzaak voor alle narigheid.

Vandaar dat wij zeggen: “Wij zorgen ervoor dat iemand nooit meer de oude wordt”.